Debattartiklar

Miljösanering kostar mycket – men ger stora miljövinster

Publicerad 4 mars 2013 (uppdaterad 4 mars 2013)

Debattartiklar DEBATT
Föroreningar är ett problem som kan påverka såväl stora exploateringsprojekt som situationen för den enskilde fastighetsägaren.

FÖLJ ÄMNEN

Tack vare länsstyrelsernas kartläggning av förorenade områden har problemen uppmärksammats nationellt. Sanering kräver stora resurser och vi kan tydligt se att där det sanerats blir miljön bättre. En förorenad fabrikstomt kan bli till en park för barnen att leka i. Men fortfarande finns för lite pengar till åtgärder inom området.

Det skriver miljövårdsdirektörerna vid länsstyrelserna i Västerbotten, Skåne, Västra Götaland och Östergötland – som ombud för landets länsstyrelser.

Länsstyrelsernas kartläggning av eventuellt förorenade områden har pågått under många år. Kartläggningen är i första hand ett verktyg för att ringa in problemen och ge underlag för att välja rätt platser att arbeta vidare med. Verksamheter som kan ha medfört föroreningar i mark eller vatten riskklassas utifrån uppgifter från arkiv och intervjuer.

Kartläggningen har ett stort värde för kommuner och exploatörer som underlag vid planering och byggande. Länsstyrelserna arbetar aktivt med att sprida information om förorenade områden till bland annat kommuner och fastighetsmäklare.

På så sätt kan man undvika att bygga bostäder, förskolor eller liknande på mark som senare visar sig vara förorenad. Det är mycket viktigt att områden som eventuellt kan vara förorenade enligt kartläggningen undersöks innan de exploateras.

Det går inte snabbt nog att åtgärda föroreningarna. Det rör sig nästan alltid om väldigt stora kostnader för att först utreda och sedan sanera förorenade områden. Med det följer även ett ansvar att satsa de resurser som finns på ett sätt och på de platser där de behövs mest. Detta sker genom stegvisa undersökningar för att sedan satsa på en optimal åtgärd ur både kostnads- och miljösynpunkt.

Listan över de platser som ska eller borde åtgärdas är lång. Det är klokt att beta av den i rätt ordning med de smutsigaste områdena först. De statliga bidragen räcker till ett fåtal åtgärder varje år och ska endast användas om det inte går att hitta någon som är ansvarig för föroreningarna.

Men ansvarsfrågan kring förorenad mark är komplicerad, särskilt när det gäller äldre föroreningar. Förr gällde en annan lagstiftning och i många fall finns varken företag eller eventuellt ansvariga personer kvar. I de fall det går att definiera en ansvarig är varje krona som den ansvariga får lägga på att åtgärda ett förorenat område en krona sparad för staten och därmed också för alla skattebetalare.

Det finns mycket att göra och arbetet tar tid och kostar pengar. För att komma fram snabbare behövs mer pengar. Därför är det viktigt att arbetet med förorenade områden prioriteras av såväl staten som kommuner, industrier och fastighetsägare. Miljöminister Lena Ek har redan talat om att resurserna för förorenade områden kommer att öka under kommande år. Det ser vi som hoppfullt, och nödvändigt, om regeringens generationsmål och miljökvalitetsmål om en giftfri miljö ska kunna uppnås inom en rimlig framtid.

För att kunna utreda den komplicerade ansvarsfrågan behövs starka och kompetenta tillsynsmyndigheter. På länsstyrelserna har det under ett antal år byggts upp en stor kompetens och erfarenhet inom tillsynen mycket tack vare att staten tillsatt särskilda förstärkningsmedel. Vi tycker vi gör ett bra jobb men det finns fortfarande för lite pengar till åtgärder inom området.

Vi får sällan direkt svar på om de insatser som görs förbättrar miljön och vår hälsa. I fallet med förorenade områden är det däremot väldigt tydligt att miljön blir bättre.

I idealfallet kan en nedsmutsad fabrikstomt förädlas till en plats som kan användas för bostäder eller parker. Många förorenade områden finns i dag vid fina lägen nära vatten. Just sådana lägen som passar utmärkt för rekreation eller bostäder. Vi ser därför en klar potential för att vända problemet med de förorenade områdena till en förädlad resurs som kan användas för nya, och trevligare, ändamål.

Vi har mycket att göra och det kostar tid och resurser. Vi är övertygade om att alla vill ha mark, vatten och grundvatten så fria från gifter som möjligt. Vi lovar att göra vårt bästa med de resurser vi ges i arbetet med att städa upp Sveriges förorenade områden.

För att hinna med behöver vi alla hjälpas åt – stat, kommuner, företag, fastighetsägare och allmänhet. Då kan våra barn och barnbarn bada på rena badplatser och leka i gröna parker på tidigare fabrikstomter.

Magnus Langendoen
miljövårdsdirektör, länsstyrelsen i Västerbotten
Annelie Johansson
miljödirektör, länsstyrelsen i Skåne
Ulrika Samuelsson
miljöskyddsdirektör, länsstyrelsen i Västra Götaland
Karin Sigvardsson
miljöskyddsdirektör, länsstyrelsen i Östergötland

för Sveriges länsstyrelser

  • Proprima

    Helt rätt, mer pengar måste till för att rensa upp efter gamla miljösynder. Förorenarna har dock fått för lätt att undkomma sitt betalningsansvar.

    Så är det än idag med dessa gruvbolag som tar för sig med minsta möjliga kostnader för utvinning av malmförekomsterna. Bästa miljöarbetet vore därför att inte medverka till eller tillåta mer föroreningar av vattendrag, marker och grundvatten. Ett uppenbart exempel är det tilltänkta gruvprojektet vid Rönnbäcken/Tärna med avfallsmagasin i Umeälven. Att stoppa det skulle spara mycket, både förebygga onödiga miljöskador och utgifter för det allmänna att bekosat framtida städningsarbeten.

Kafka-artad situation på Region Västerbotten

Kafka-artad situation på Region Västerbotten

Debattartiklar Under mina fyra år på Region Västerbotten har jag återkommande anmärkt på… ?

Vi måste minska kulturklyftorna i Umeå

Debattartiklar (2017-01-17) Även i Umeå ser vi att det finns växande skillnader mellan olika… ?

Landsbygdsutveckling som rymmer många utmaningar

Debattartiklar (2017-01-16) Det finns en betydande potential för landsbygdsutveckling i… ?

Idén om 5 km-staden hämmar kommunen och Umeåregionen

Debattartiklar (2017-01-14) Umeå kommun bör i samråd med övriga kommuner i regionen enas om… ?

Paroller för företagsamhet nödvändiga inför valet 2018

Debattartiklar (2017-01-13) Bra förutsättningar för företagande är en grundsten för… ?

Ola Nordebo

Ledarredaktionen
Telefon: 090 - 17 60 77
ola.nordebo@vk.se
Nordebos blogg

Debattartiklar till VK:
debatt@vk.se
Insändare till VK:
ordetfritt@vk.se

Nordebo: Se den bittra sanningen om Trumps triumf i vitögat

Opinionskrönikor Donald Trumps stora seger i det amerikanska presidentvalet lämnar en politisk världsbild i spillror för stora delar av västvärldens politiska, akademiska, kulturella, ekonomiska och mediala etablissemang. ?

Nordebo: Europa försöker släcka ljusen och glömma de döda

Opinionskrönikor På Allhelgona smyckas gravar med ljus och blommor, till minne av de döda, mot glömska och förtvivlan. Det är en helg för insikt om livets mörker och ljus, och närvaro i saknaden. Allhelgona är stunden … ?

Sofia Nerbrand: Den amerikanska polariseringen lär fortsätta

Opinionskrönikor Hur kan det komma sig att det amerikanska folket är hyfsat delat mellan Donald Trump och Hillary Clinton? Donald Trump är en självupptagen person som saknar omdöme, takt och impulskontroll. ?