Debattartiklar

Återremittera skolförslag i Vännäs

Publicerad 22 februari 2013 (uppdaterad 22 februari 2013)

Debattartiklar Byskolorna har fortfarande en mycket stor betydelse för landsbygdsutvecklingen. Visst kräver kommunens (Vännäs) ekonomiska läge kräver krafttag och stora kostnadsbesparingar. Men nettobesparingen av att lägga ned byskolorna är osäker. Konsekvenserna är inte utredda. Det
saknas heller inte alternativ till besparingar. Ärendet bör därför återremitteras. Först då kan en demokratisk hantering säkerställas och att ett bättre och mer omfattande beslutsunderlag tas fram.
Det skriver Ulf Eriksson,kretsordförande för Centerpartiet i Vännäs och oppositionsråd.

FÖLJ ÄMNEN

Landsbygdsutveckling eller avveckling, ansvaret ligger på politiken i Vännäs

Den 25 februari ska kommunfullmäktiges ledamöter ta ställning till detta. Det handlar om beslut om nedläggning av tre skolor i kommunen och ansvaret vilar tungt på partierna i denna fråga. Socialdemokraterna, med stöd av Vänsterpartiet och Moderaterna, hänvisar till fullmäktiges beslut om att vi 2014 ska ha en ekonomi i balans. Den frågan är tyvärr mer komplex än så.

Byskolorna diskuterades redan 2009 efter att barn- och utbildningsnämnden hade beställt en lokalutredning om skolornas framtid i vår kommun. Förslag fanns på nedläggning. Många engagerade sig i frågan och reaktionerna från berörda och medborgare var starka. När partierna skulle ta beslut i frågan backade alla som tidigare varit för en nedläggning.

Socialdemokraternas omsvängning förklarades med att ett bevarande av skolorna var en landsbygdssatsning. Byskolorna är en viktig del i utbudet för att göra Vännäs kommun och dess landsbygd attraktiv för en ökad inflyttning, sade man då.

Beslutet att bevara byskolorna var klokt. Flyttningsöverskottet under perioden 2010-2011 har varit +100 trots lägenhetsbrist i tätorten. Endast ett fåtal lediga hus finns på landsbygden. Den negativa trend som inleddes 2005 har vänts. Nu är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans med moderaterna på väg att lägga en död hand över landsbygden. Ett slag i ansiktet på de kommunmedborgare som så framgångsrikt har arbetat för att få människor att upptäcka vår kommun.

Partierna i Vännäs har under åren haft en gemensam syn på att satsa på barnfamiljer och med det erbjuda en bra kvalitet och en god service i närheten av där barnet bor. När möjligheten att placera barn från tätorten Vännäs på förskola eller skola i Vännäsby har Socialdemokraterna hävdat att närheten är viktig.

Man bör då ha i åtanke att det i själva verket rör sig om en och samma tätort. Det är bara namnet som skiljer och Tvärån som skär igenom men i skol- och förskolefrågor verkar Tvärån oöverstiglig. Närheten till skol- och förskolor verkar vara viktigare i tätorten än på landsbygden. Det är tydligen skillnad på barn och barn i Socialdemokraternas värld.

Centerpartiets tycker, precis som senast då byskolorna var hotade, att dessa skolor har en mycket stor betydelse för landsbygdsutvecklingen. Den grundservice som för- och grundskolan ger en bygd, samt närheten och miljön som dessa erbjuder, har stor betydelse för barnfamiljer i deras val av boendeplats.

Den huvudsakliga besparingen i det förslag som fullmäktige ska besluta om är nedläggning av skolorna i byarna. Den besparingen bygger på en konsekvensutredning som chefen för barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ett uppdrag som arbetsutskottet skulle ha skickat till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden borde därefter ha behandlat konsekvensbeskrivningen och lämna ett utlåtande till kommunstyrelsen. Det är mycket märkligt och ovanligt att ärendet inte har hanterats på det viset.

Visst är det så att kommunens ekonomiska läge kräver krafttag och kostnadsbesparingar på 10-12 miljoner kronor. Konsekvensbeskrivningen redovisar ett antal kostnadsbesparingar om en nedläggning av byskolorna blir verklighet. Den enda faktiska verksamhetsbesparingen är landsbygdssatsningen på 1,1 miljoner kronor. Nettobesparingen är högst osäker då det i huvudsak beror på vad som händer med skolbyggnaderna. Vi tror inte att detta beslut är lösningen för att nå en ekonomi i balans 2014.

Det konsekvenser som inte är utredda ligger i huvudsak inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Det handlar om vilka framtida planerade underhållsåtgärder som blir verklighet då dessa påverkar hyreskostnaden. Det gäller också frågor som kostnader för tomma lokaler, försäljning eller rivning, framtida kapitalkostnader, reaförluster med mera.

Om fastigheterna säljs för mindre än 7,5 miljoner kronor leder detta till en reaförlust och vid en rivning blir reaförlusten hela summan just 7,5 miljoner kronor. En rivningskostnad tillkommer dessutom på 400-500 kr/m² vilket i detta fall innebär kostnader på minst 1,2 miljoner kronor men uppgifter har gjort gällande att det kan röra sig om betydligt mer. En diskussion och analys av de samhällsekonomiska effekterna för hela kommunens ekonomi bör också lyftas. Dessa frågor berör kommunstyrelsens ansvarsområde och borde kräva en särskild utredning.

Ordning och reda i ekonomin är viktigt. Ett beslut som leder till en nedläggning av tre skolor i byarna ger dock inte den nettobesparing på 5,0 miljoner kronor som utredningen visar. För att verkligen garantera den kostnadsminskning som alla partier i fullmäktige ställt sig bakom krävs andra åtgärder.

Det är lätt att få intrycket att det saknas alternativ, men så är inte fallet. Centerpartiet lade ett sparförslag i kommunstyrelsen den 11 februari med förslaget om en anpassning av våra verksamhetskostnader till jämförbara kommuners kostnader. Resterande del, upp till 5,0 miljoner kronor, skall nås genom kostnadseffektiviseringar inom samlingskontot för personalkostnader och då handlar det om kommunens samtliga verksamhetsområden, inte bara skola, vård och omsorg.

Ytterligare en kritik vi vill framföra mot hanteringen av denna fråga rör den demokratiska hanteringen av ärendet. Här har kommunstyrelsen brustit i sitt ansvar gentemot medborgarna.

Ingen eller mycket knapphändig information har gått ut och ingen dialog har förts med berörda som föräldrar, barn, medarbetare i skolan, byutvecklingsgrupper, landsbygdsrådet och övriga medborgare. Ärendet har inte hanterats på det sätt som kommunens strategidokument föreskriver och som medborgarna har rätt att kräva av offentlig verksamhet.

Ärendet bör återremitteras. Först då kan vi säkerställa en demokratisk hantering och att ett bättre och mer omfattande beslutsunderlag tas fram. Hanteringen av detta ärende är helt oacceptabel ur demokratisk synpunkt. Stora brister finns i det material som kommunfullmäktige har att basera sitt beslut på. Kommunstyrelsen har därmed brustit i sitt ansvarsutövande.

Dessutom: förslaget är inte långsiktigt hållbart – vare sig ekonomiskt, socialt eller ekologiskt vilket innebär att förslaget inte heller uppfyller fullmäktiges hållbarhetsmål.

Ulf Eriksson

 • Pappa

  Tack Ulf ,
  Framförallt tack för att det demokratiska haveriet läggs på bordet. Opositionen och medborgaropinionen måste ges en chans att argumentera för alternativa lösningar utifrån ett helhetsperpektiv i denna komplex problematik.

 • Förälder i kommunen

  Ulf

  Centerpartiet har tidigare sagt att Vegaskolans elever kan bussas till Vännäsby, dessa barn ska inte få gå i skolan där man valt att bosätta sig, det är tydligen skillnad på barn och barn i centerns värld. Centerns egna förslag på besparingar/nedskärningar kommer till största del drabba Hammar, Vega och Vännäsby skolor där lärartätheten redan i dagsläget är lägre än i Tväråbäck och Pengsjö.  Pengsjö och Tväråbäck kommer inte att få minskade resurser eftersom de skolorna inte går att driva med mindre lärartäthet. Detta innebär att cirka 90% av grundskolans elever ska få en sämre kvalitet och större grupper för att cirka 10% av grundskolans elever ska gå i byskolor, det är tydligen skillnad på barn och barn i centerns värld.

  Det finns forskning som visar att för små undervisningsgrupper  inte är en framgångsfaktor när det gäller lärande. Detta tycker jag du ska sätta dig in i.

  Om inte byskolorna läggs ner kommer vi som familj att som ett första steg flytta våra barn från kommunens grundskolor och i ett andra steg flytta från kommunen. En flytt för oss är ingen stor sak eftersom vi båda arbetar utanför kommunen.  Vi är dessutom en familj med fler barn än genomsnitts familjen. Vi accepterar inte längre att Vännäs kommunspolitiker gör skillnad på barnen beroende på vart i kommunen föräldrarna valt att bosätta sig. För så är det nu och värre blir det om Centernsförslag går igenom. 

  • August

    Mycket bra sagt!!
   C. har en väldigt låg verklighetsförankring både lokalt och på riksnivå…
   de lever kvar i det gamla bondespråket: ”sköt dej själv och skit i andra”

 • Trött på amatörer

  Bra Ulf ! Du verkar förstå att att det är den totala nettobesparingen man ska försöka få fram och inte bara nån kortsiktig gissad besparing. Som vanligt så skulle jag tro att de gissade besparingarna inte alls kommer att stå sig i verkligheten. Om man kollar vad de som tror sig veta bedömer kostnader, typ att bygga o liknande, så är det oftast det dubbla innan det är klart. Är ganska säker på att denna besparing är av liknande karaktär, om några år om den skulle genomföras, så är ekonomin lika dålig ändå. Då är dessutom möjligheten med byaskolorna förstörda och landsbygdsutveckligen likaså saboterad av kommunstyrande som inte kan sitt jobb och bara ser framför näsan lite. Nä det behövs mer kompetent folk för att styra en kommun, det gäller att satsa pengar på rätt saker. Mindre personal på kommunkontoret och istället mer kompetenta personer behövs, där skulle miljoner sparas långsiktigt.

 • Barbro

  Självklart skall en fråga som är så viktig för kommunen beredas ordentligt innan man överhuvudtaget lägger fram den som ett förslag
  till KS au 29 januari. Mycket odemokratiskt att inte BoU nämden hanterat och berett ärendet, vad beror det på? Ingen information överhuvudtaget till medarbetaran ute på de olika enheterna. Inte heller till föräldrar, den här frågan berör ju tätorternas skolor lika mycket som byarnas. Är det lämpligt att placera ytterligare 60-70 elever  i  redan fullsatta arbetsmiljö ovänliga lokaler i Vegaskolan. Och är det lämpligt att ”fösa” in ytterligare barn dit, där vi vet att det kommer att bli byggarbetsplats framöver, på denna minimala asfaltplätt, kallad skolgård??
  Allvarligt är också att byarna & tätorterna nu ställs mot varann. Har hört att tjänstemän åker runt i tätorternas skolor med domedagspredikningar hur hemskt det kommer bli om byskolorna blir kvar. Massuppsägning av lärare bl.a.
  Ta för guds skull inte hoten på allvar,,,ingen konsekvensbeskrivning värd namnet är gjord. Anser att varken tjänstemän eller beslutsfattare skall yttra sig förrän ärenden (oavsett vilka) är ordentligt beredda!

 • Ulle A

  Är så arg och besviken på ledningen i Vännäs som leker med våra barns mående och framtid på detta sätt. Barnen är det viktigaste och värdefullaste vi har och nu ska dem betala för att kommunens ekonomi är i botten. Man måste ju granska vart alla pengar rinner iväg och hitta svaret på det! BYSKOLORNA rår inte för kommunens underskott!
  Ulf ! Bra skrivet!

 • Katarina

  Väl underbyggt och välformulerat resonemang Ulf.

  • Gullan

   Ja, välformulerad, men Carl S kommentar är mer nära sanningen om många byskolor!

replik: Skidanläggning positiv för Tavelsjö

Debattartiklar (2017-03-24) Henrik Sundén vill mörklägga Tavelsjö – i sitt inlägg (23/2) där… ?

Nya regler skadar företagande

Nya regler skadar företagande

Debattartiklar (2017-03-24) Förslaget till nya regler för beskattning av ägarledda företag… ?

Fortfarande stora behov av vattenförbättringsåtgärder

Fortfarande stora behov av vattenförbättringsåtgärder

Debattartiklar (2017-03-23) Vattendragens ekosystem har påverkats av flera olika mänskliga… ?

Vår glömda arbetsmiljö

Vår glömda arbetsmiljö

Debattartiklar Det pratas om arbetsmiljö men vem bryr sig om vår arbetsmiljö, skriver… ?

Frihet eller bara valfrihet?

Frihet eller bara valfrihet?

Debattartiklar (2017-03-22) Den bästa idén är att skrota skolpengen och därmed också den… ?

Ola Nordebo

Ledarredaktionen
Telefon: 090 - 17 60 77
ola.nordebo@vk.se
Nordebos blogg

Debattartiklar till VK:
debatt@vk.se
Insändare till VK:
ordetfritt@vk.se

Nordebo: Det är så här det börjar när fascismen försöker ta över inifrån

Opinionskrönikor Det är så här det börjar, när fascismen försöker ta över inifrån.
I Vita huset styr nu en anhängare av tortyr. Muren mot Mexiko ska byggas. Trumps rådgivare, tidigare chefen för högerextrema Breitbart News, Steve Bannon … ?

Malin Rönnblom: Kommer landsbygden att överleva?

Opinionskrönikor Kommer landsbygden att överleva? var den avslutande frågan som vi i panelen på Allis (Aktiv, levande landsbygd i Söderhamn) 20-års jubileum fick svara på.
Under kvällen hade berättelser om Allis start och verksamhet varvats med korta … ?

Evastina Bender: Kanske kan något förfärligt leda till något bättre?

Opinionskrönikor Jag såg först Madison Paxton bakom ett berg av pudersockrade rom-kakor och croissanter. Det var dagarna efter Trump blivit president, och hon hade då kräkts i flera dagar, en inte alldeles ovanlig reaktion till nya … ?

Nordebo: Främlingsfientlighet som regeringsunderlag

Opinionskrönikor Moderaterna har haft det på tungan länge, utan att riktigt våga öppna munnen. Men nu blev det inre trycket, från djupare regioner i partiet, så stort att bekännelsen slank över läpparna. ?