Detta är en debattartikel. Det betyder att innehållet är skribentens egna uppfattning.

Återremittera skolförslag i Vännäs

Debattartiklar.
Byskolorna har fortfarande en mycket stor betydelse för landsbygdsutvecklingen. Visst kräver kommunens (Vännäs) ekonomiska läge kräver krafttag och stora kostnadsbesparingar. Men nettobesparingen av att lägga ned byskolorna är osäker. Konsekvenserna är inte utredda. Det
saknas heller inte alternativ till besparingar. Ärendet bör därför återremitteras. Först då kan en demokratisk hantering säkerställas och att ett bättre och mer omfattande beslutsunderlag tas fram.
Det skriver Ulf Eriksson,kretsordförande för Centerpartiet i Vännäs och oppositionsråd.
Västerbottens-Kuriren
Uppdaterad 22 februari 2013 kl. 00:27

Landsbygdsutveckling eller avveckling, ansvaret ligger på politiken i Vännäs

Den 25 februari ska kommunfullmäktiges ledamöter ta ställning till detta. Det handlar om beslut om nedläggning av tre skolor i kommunen och ansvaret vilar tungt på partierna i denna fråga. Socialdemokraterna, med stöd av Vänsterpartiet och Moderaterna, hänvisar till fullmäktiges beslut om att vi 2014 ska ha en ekonomi i balans. Den frågan är tyvärr mer komplex än så.

Byskolorna diskuterades redan 2009 efter att barn- och utbildningsnämnden hade beställt en lokalutredning om skolornas framtid i vår kommun. Förslag fanns på nedläggning. Många engagerade sig i frågan och reaktionerna från berörda och medborgare var starka. När partierna skulle ta beslut i frågan backade alla som tidigare varit för en nedläggning.

Socialdemokraternas omsvängning förklarades med att ett bevarande av skolorna var en landsbygdssatsning. Byskolorna är en viktig del i utbudet för att göra Vännäs kommun och dess landsbygd attraktiv för en ökad inflyttning, sade man då.

Beslutet att bevara byskolorna var klokt. Flyttningsöverskottet under perioden 2010-2011 har varit +100 trots lägenhetsbrist i tätorten. Endast ett fåtal lediga hus finns på landsbygden. Den negativa trend som inleddes 2005 har vänts. Nu är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans med moderaterna på väg att lägga en död hand över landsbygden. Ett slag i ansiktet på de kommunmedborgare som så framgångsrikt har arbetat för att få människor att upptäcka vår kommun.

Partierna i Vännäs har under åren haft en gemensam syn på att satsa på barnfamiljer och med det erbjuda en bra kvalitet och en god service i närheten av där barnet bor. När möjligheten att placera barn från tätorten Vännäs på förskola eller skola i Vännäsby har Socialdemokraterna hävdat att närheten är viktig.

Man bör då ha i åtanke att det i själva verket rör sig om en och samma tätort. Det är bara namnet som skiljer och Tvärån som skär igenom men i skol- och förskolefrågor verkar Tvärån oöverstiglig. Närheten till skol- och förskolor verkar vara viktigare i tätorten än på landsbygden. Det är tydligen skillnad på barn och barn i Socialdemokraternas värld.

Centerpartiets tycker, precis som senast då byskolorna var hotade, att dessa skolor har en mycket stor betydelse för landsbygdsutvecklingen. Den grundservice som för- och grundskolan ger en bygd, samt närheten och miljön som dessa erbjuder, har stor betydelse för barnfamiljer i deras val av boendeplats.

Den huvudsakliga besparingen i det förslag som fullmäktige ska besluta om är nedläggning av skolorna i byarna. Den besparingen bygger på en konsekvensutredning som chefen för barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ett uppdrag som arbetsutskottet skulle ha skickat till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden borde därefter ha behandlat konsekvensbeskrivningen och lämna ett utlåtande till kommunstyrelsen. Det är mycket märkligt och ovanligt att ärendet inte har hanterats på det viset.

Visst är det så att kommunens ekonomiska läge kräver krafttag och kostnadsbesparingar på 10-12 miljoner kronor. Konsekvensbeskrivningen redovisar ett antal kostnadsbesparingar om en nedläggning av byskolorna blir verklighet. Den enda faktiska verksamhetsbesparingen är landsbygdssatsningen på 1,1 miljoner kronor. Nettobesparingen är högst osäker då det i huvudsak beror på vad som händer med skolbyggnaderna. Vi tror inte att detta beslut är lösningen för att nå en ekonomi i balans 2014.

Det konsekvenser som inte är utredda ligger i huvudsak inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Det handlar om vilka framtida planerade underhållsåtgärder som blir verklighet då dessa påverkar hyreskostnaden. Det gäller också frågor som kostnader för tomma lokaler, försäljning eller rivning, framtida kapitalkostnader, reaförluster med mera.

Om fastigheterna säljs för mindre än 7,5 miljoner kronor leder detta till en reaförlust och vid en rivning blir reaförlusten hela summan just 7,5 miljoner kronor. En rivningskostnad tillkommer dessutom på 400-500 kr/m² vilket i detta fall innebär kostnader på minst 1,2 miljoner kronor men uppgifter har gjort gällande att det kan röra sig om betydligt mer. En diskussion och analys av de samhällsekonomiska effekterna för hela kommunens ekonomi bör också lyftas. Dessa frågor berör kommunstyrelsens ansvarsområde och borde kräva en särskild utredning.

Ordning och reda i ekonomin är viktigt. Ett beslut som leder till en nedläggning av tre skolor i byarna ger dock inte den nettobesparing på 5,0 miljoner kronor som utredningen visar. För att verkligen garantera den kostnadsminskning som alla partier i fullmäktige ställt sig bakom krävs andra åtgärder.

Det är lätt att få intrycket att det saknas alternativ, men så är inte fallet. Centerpartiet lade ett sparförslag i kommunstyrelsen den 11 februari med förslaget om en anpassning av våra verksamhetskostnader till jämförbara kommuners kostnader. Resterande del, upp till 5,0 miljoner kronor, skall nås genom kostnadseffektiviseringar inom samlingskontot för personalkostnader och då handlar det om kommunens samtliga verksamhetsområden, inte bara skola, vård och omsorg.

Ytterligare en kritik vi vill framföra mot hanteringen av denna fråga rör den demokratiska hanteringen av ärendet. Här har kommunstyrelsen brustit i sitt ansvar gentemot medborgarna.

Ingen eller mycket knapphändig information har gått ut och ingen dialog har förts med berörda som föräldrar, barn, medarbetare i skolan, byutvecklingsgrupper, landsbygdsrådet och övriga medborgare. Ärendet har inte hanterats på det sätt som kommunens strategidokument föreskriver och som medborgarna har rätt att kräva av offentlig verksamhet.

Ärendet bör återremitteras. Först då kan vi säkerställa en demokratisk hantering och att ett bättre och mer omfattande beslutsunderlag tas fram. Hanteringen av detta ärende är helt oacceptabel ur demokratisk synpunkt. Stora brister finns i det material som kommunfullmäktige har att basera sitt beslut på. Kommunstyrelsen har därmed brustit i sitt ansvarsutövande.

Dessutom: förslaget är inte långsiktigt hållbart - vare sig ekonomiskt, socialt eller ekologiskt vilket innebär att förslaget inte heller uppfyller fullmäktiges hållbarhetsmål.

Ulf Eriksson

Annons
FÖLJ ÄMNEN
Annons
Annons
Västerbottens-Kuriren
facebooktwitterinstagramrss
phone
  • Växeln
  • 090-17 60 00
  • Redaktionen
  • 090-17 60 10
  • 090-17 60 11
geo
  • Besöksadress
  • VK
  • Förrådsvägen 9
  • 901 70 Umeå
Ansvarig utgivare: Ingvar Näslund | © Copyright Västerbottens-Kuriren | Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrätten