Debattartiklar

Tuff framtid väntar skolan i Vännäs

Publicerad 21 februari 2013 (uppdaterad 21 februari 2013)

Debattartiklar Då byskolorna var uppe till debatt senast gavs kanske löften och förhoppningar. Men försök gjordes också att beskriva att det inte går att garantera fortlevnad för alla skolor då ingen vet förutsättningarna långsiktigt. Nu är frågan uppe utifrån att kommunen har mycket svårt att lyckas sy ihop en budget
som kan hålla långsiktigt. Budgetarbetet i Vännäs präglas av politiskt samförstånd. Kommunen står inför utmaningar. De beslut som måste tas är inte enkla och lätta att fatta.
Det skriver Johan Söderling som är kommunstyrelsens ordförande (S) i Vännäs.

FÖLJ ÄMNEN

Politikens ansvar är att utifrån de medel som finns att tillgå, erbjuda och tillse att kommunens medborgare kan erbjudas så bra service som möjligt. Reaktionerna låter inte vänta på sig när det gäller byskolornas framtid i Vännäs. Något annat hade vi i politiken heller inte väntat oss, skolor är ju en fråga som engagerar många.

Denna text är ett försök att ge en större bild av sammanhangen/förutsättningarna och varför frågan om byskolorna dyker upp igen.

Då byskolorna var uppe senast gavs kanske löften och förhoppningar, men också försök att beskriva att det inte går att garantera fortlevnad för alla skolor då ingen vet förutsättningarna långsiktigt.

Nu är frågan uppe utifrån att kommunen har mycket svårt att lyckas sy ihop en budget som kan hålla långsiktigt. Just frågan om byskolorna utgör cirka en tredjedel av det samlade behovet av sparkrav. I dag pratar vi om ett minskat utrymme på cirka 10-12 miljoner utifrån vad som nu är känt. Byskolor eller inte är i detta sammanhang enbart en ekonomisk fråga.

Kan behovet för skolan klaras på ett annat sätt med minst samma kvalitet som i dag? Ja, säger de som vet, till och med bättre kvalitet.

Utifrån vad som är känt i dag, det låter osäkert och otydligt, vet inte kommunen exakt vilka förutsättningar som gäller? Enkelt svar blir nej, det vet inte vi eller någon annan heller. Inte ens finansdepartementet kan förutse konjunkturer och genomslaget på nationell ekonomi med säkerhet. Kommunerna lägger alla budgetar utifrån prognoser som räknas ut centralt och som förändras månad för månad, nästan dag för dag. Hur kommunens budget höll står med ganska stor säkerhet klart först någon månad efter det år den faktiskt gällde.

Till detta kommer förstås lagförslag och utredningar om utjämningsbidrag, ökade krav på kommunerna och allt mer sällan kompensation. Kommunerna får allt större ansvar men allt mindre ”självstyre”.

Sverige har ett system för att jämna ut skillnader mellan kommuner. Det är bra. Hur utjämning ska ske har utretts och en översyn av hur man ska räkna har gjorts. Resultatet blev ett nytt system som alla inblandade ledamöter var överens om. När man sedan la till siffrorna i systemet blev det ett ramaskri från ”förlorarna” och regeringen sköt upp hela processen.

Nu har frågan lyfts igen och för Vännäs skulle detta innebära ett ökat bidrag med cirka åtta miljoner kronor. Kommunerna runt Stockholm blev förlorare och då backar regeringen och ger dessa kommuner kompensation för att de förlorade i nya uträkningen.

Vännäs kommun får cirka 3,5 miljoner i stället för de åtta som utredningen kom fram till. Detta beskriver den verklighet som Vännäs befinner sig i. Till denna problematik ska tillföras hur våra försörjningsstöd växer, alltså de som inte klarar sin egen försörjning, de som blir utförsäkrade och de som inte kan anpassa sig till arbetsmarknaden då samhället genom komvux inte kan ge fortbildning som förut. Detta eftersom bidragen nästan helt försvunnit och det blivit ett kommunalt ansvar i stället för som tidigare en nationell angelägenhet.

Vännäs kommun har haft goda inflyttningssiffror de senaste åren och det är mycket bra. Det ger större skatteinkomster och det är glädjande att fler vill bosätta sig här. Samtidigt medför detta ett större tryck på framför allt förskolan, därför har förskolor byggts på Lägret, i Tväråbäck och det finns planer på ytterligare förskola i Vännäs centralt.

Hur har då processen varit kring frågan om kommunens budget och byskolor. När det gäller kommunens budget sitter alla partier representerade och informationen om förutsättningarna sker som jag tidigare sagt via de prognoser som Sveriges kommuner och landsting presenterar. Den prognos som sammanfaller bäst i tid med budgetarbetet gäller. I fjol och i även i år gäller prognosen i april.

Kommunens budgetarbete startar dock mycket tidigare. Det börjar redan i månadsskiftet oktober-november med kommunstyrelsedagarna.

Under första dagen träffas kommunstyrelsen tillsammans med en rad andra. Fackliga företrädare, förvaltningschefer, revisorer, ekonomer, nämndernas presidier är inbjudna för att tillsammans kunna få en uppfattning om förutsättningarna och behoven för kommunens medborgare. Syftet är att blicka framåt och kunna för en dag lämna det närmaste omedelbara och planera långsiktigt. Dag två försöker kommunstyrelsen sammanställa intrycken och i grupparbeten arbetas handlingsplaner, ställningstaganden fram.

Detta arbete sker över partigränserna och gemensamt, precis som hela budgetprocessen för övrigt. Detta kom som ett förslag från den statliga kommunakuten som var inkopplad för Vännäs på 90-talet. Det är ganska ovanligt med ett sådant samarbete. Kommuner runt omkring arbetar oftast så att respektive parti tar fram sitt förslag på en budget. Sen läggs förslagen fram till kommunfullmäktige.

Man kan tycka olika om vårt sätt att arbeta i Vännäs, men ett är klart, samförstånd och kommunens bästa ligger för våra ögon. Oppositionens företrädare har också tillgång till den information de behöver. Begränsningarna sitter i stället i hur mycket tid fritidspolitikerna kan lägga in. Där är förstås förutsättningarna olika. Oppositionsrådet har däremot under denna mandatperiod fått ytterligare förtroendetid för att kunna utföra opposition samt också en del uppdrag för kommunen.

När det gäller byskolor har politikerna de senaste åren lagt in 1,6 miljoner extra för att kunna bedriva undervisning i byskolorna. Det har kallats landsbygdssatsning i budgetsammanhang. Utifrån vad jag beskrivit om förutsättningarna för framtiden kan man kanske förstå att den satsningen kommer upp när pengarna tryter. Om man till detta lägger att regeringens arbete med behörighetskraven 2015 slår väldigt hårt mot mindre skolenheter förstår man att det inte blir lättare.

Mindre enheter är i skolvärlden på central nivå när elevantalet understiger 200 elever. Vi kan komma att uppleva en situation att 12 elever åk 4-6 i en byskola behöver cirka 14 lärare i det nya systemet. Då får man ytterligare en bild om hur framtiden kan se ut och vilka påfrestningar som det ställer kommunerna inför.

I övrigt är det nog befogat att prata om hur skolsituationen kan se ut efter det att ett eventuellt beslut om nedläggning kommer. Det är minst lika intressant.

Som kommunstyrelsens ordförande har jag ett stort förtroende att bära, ett stort ansvar gentemot alla kommunmedborgare. Beslut som fattas är dock tillsammans med partikamrater, samarbetspartier och övriga partier som kommer till samma slutsats.

I brev och samtal framförs att jag personligen driver och beslutar – men det är helt fel. Det är klart att jag har stor insyn i Vännäs organisation men som sagt besluten fattas tillsammans. Många lyssnar utifrån detta till mina synpunkter.

Vännäs står som kommun inför utmaningar. Ingen ska tro att beslut som fattas eller kommer att fattas är enkla, lätta att ta.

Vi förtroendevalda ska ta vårt ansvar för Vännäs utveckling och Vännäs ekonomi totalt sett.

Johan Söderling

 • Magnus Håkansson

  I det som beskrivs ovan som ett arbete med att långsiktigt få ihop en budget, glöms bort att beslut om besparing på skolorna redan fanns omtalade från i höstas. (Sedan dess har tydligen sparbetingen ökat på tre månader med 5 miljoner)?. 
  En totalnedläggning föreslås dagarna innan fullmäktige. För att kommunen måste spara 12 miljoner. I dagsläget vet ingen om denna siffra är adekvat i förhållande till vad kommunen måste spara fram till 2015 på skolan som sektor. Antalet elever i kommunens skolor minskar kraftigt, främst i de högre åldrarna 12-16 år. Man måste hursomhelst hantera detta. Frågan är om man tagit något helhetsgrepp om detta ännu??

  Det går alltså inte att ensidigt lyfta fram byaskolorna som pengaslukare utan att en fördjupad analys görs av problemen varför Vännäs ekonomi skenar, trots kraftiga tillskott i finanserna, positiva siffror i befolkningsökning, och ett lågt arbetslöshetstal. Detta är ett mysterium. Först måste man redovisa vad det skulle innebära att dra ned på personaltätheten på gymnasium och högstadium där underskotten finns. Detta vore ju att börja i rätt ände så att säga.

  Sen har konsekvensanalysen som använts till beslutsunderlag tagit upp  investeringsbehov som inte finns, visat på brister och kompetensluckor gällande upphandling av nytt energisystem på en utav skolorna som kostat skattebetalare mer än vad som är vanligt för ett sådant, redovisat kostnader som inte finns, och slutligen räknat på nettoeffekten av en nedläggning. Men inte tagit med fortsatta driftkostnader för fastigheterna, ökade transportkostnader och arbetsmiljöproblemen på Vegaskolan, som utgör en del i lösningen av problematiken kring vart barnen skall slussas vidare in i sin nya skolgång. Det man då erbjuder kanske är att likna med att byborna själva betalar för sina barns nya skolgång och restaureringen av Vega. (Genom att ombesörja att lägga anbud på byskolorna vi e v försäljning av byggnaderna).
    Vegaskolan, En skola som måste totalrenoveras i delar
   och byggas om i stora delar för att fungera som tänkt med nya elever och nya funktioner. Inget bra läge att lägga ned skolor i.
  Man kommer inte ifrån att detta är väldigt panikartat hanterat hela karusellen och skapar en olustig känsla inför det maktspel som ligger bakom. Det är också tydligt att planeringen av långsiktiga lösningar och för hållbara system även runtom Vännäs centalort inte tillhör paradgrenen för kommunens politiskt initierade.

 • Ulle

  Varför ska alltid barnen bli drabbade när det ska sparas ?? Värnar ni inte om dem?, vår framtid! Dem är det viktigaste och värdefullaste vi har. Är det inte viktigt att barnen blir positivt bemötta och får en bra grund att stå på?? Samt att dem får positiva förebilder och att dem känner att de blir respekterade och sedda ! Varför varför ska dem betala för att ni inte har tagit ansvar för ekonomin? Dem rår ju knappast för det!! men ni tycker väl att det är lättast att ta från dem som INTE kan försvara sig….
  Ni SER ju inte detta lilla barn eller denna underbara tonåring !!

replik: Skidanläggning positiv för Tavelsjö

Debattartiklar (2017-03-24) Henrik Sundén vill mörklägga Tavelsjö – i sitt inlägg (23/2) där… ?

Nya regler skadar företagande

Nya regler skadar företagande

Debattartiklar (2017-03-24) Förslaget till nya regler för beskattning av ägarledda företag… ?

Fortfarande stora behov av vattenförbättringsåtgärder

Fortfarande stora behov av vattenförbättringsåtgärder

Debattartiklar (2017-03-23) Vattendragens ekosystem har påverkats av flera olika mänskliga… ?

Vår glömda arbetsmiljö

Vår glömda arbetsmiljö

Debattartiklar Det pratas om arbetsmiljö men vem bryr sig om vår arbetsmiljö, skriver… ?

Frihet eller bara valfrihet?

Frihet eller bara valfrihet?

Debattartiklar (2017-03-22) Den bästa idén är att skrota skolpengen och därmed också den… ?

Ola Nordebo

Ledarredaktionen
Telefon: 090 - 17 60 77
ola.nordebo@vk.se
Nordebos blogg

Debattartiklar till VK:
debatt@vk.se
Insändare till VK:
ordetfritt@vk.se

Nordebo: Det är så här det börjar när fascismen försöker ta över inifrån

Opinionskrönikor Det är så här det börjar, när fascismen försöker ta över inifrån.
I Vita huset styr nu en anhängare av tortyr. Muren mot Mexiko ska byggas. Trumps rådgivare, tidigare chefen för högerextrema Breitbart News, Steve Bannon … ?

Malin Rönnblom: Kommer landsbygden att överleva?

Opinionskrönikor Kommer landsbygden att överleva? var den avslutande frågan som vi i panelen på Allis (Aktiv, levande landsbygd i Söderhamn) 20-års jubileum fick svara på.
Under kvällen hade berättelser om Allis start och verksamhet varvats med korta … ?

Evastina Bender: Kanske kan något förfärligt leda till något bättre?

Opinionskrönikor Jag såg först Madison Paxton bakom ett berg av pudersockrade rom-kakor och croissanter. Det var dagarna efter Trump blivit president, och hon hade då kräkts i flera dagar, en inte alldeles ovanlig reaktion till nya … ?

Nordebo: Främlingsfientlighet som regeringsunderlag

Opinionskrönikor Moderaterna har haft det på tungan länge, utan att riktigt våga öppna munnen. Men nu blev det inre trycket, från djupare regioner i partiet, så stort att bekännelsen slank över läpparna. ?